خانه / زناشویی / مطالبی راجع به اختلال در دستگاه تناسلی جنین

مطالبی راجع به اختلال در دستگاه تناسلی جنین

مطالبی راجع به اختلال در دستگاه تناسلی جنین

|مطالبی راجع به اختلال در دستگاه تناسلی جنین از ونوشه|

8898998

تا به حال راجع به جنین یا نوزادی که با عارضه دستگاه تناسلی مبهم به دنیا می آید شنیده اید آن عارضه چگونه قابل درمان می باشد می خواهیم به انواع معظلات و مسائل و مشکلات مرتبط به آن عارضه اشاره کنیم

دستگاه تناسلی مبهم
اختلال در تکامل جنسی و زناشویی و جنسی یکی از مشکل ترین مواردی می باشد که پزشک با آن هم مواجه می می شود. اختلال در تکامل جنسی و زناشویی و جنسی سبب ابهام دستگاه تناسلی خارجی در موقع تولد شده طوریکه جنس بچه (پسر یا دختر بودن) به راحتی قابل تشخیص نیست. با پیشرفتهای علم علم پزشکی جدید تشخیص سریع و همچنین دقیق آن بیماری میسر شده می باشد. آن بیماری را بایستی و حتما هر چه زودتر تشخیص داد و همچنین جنس بچه را مشخص نمود و همچنین درمانهای مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را شروع کرد. در مشخص کردن جنس آن بچه ها بایستی و حتما حداکثر دقت را نمود تا بعدها در زندگی مشکل پیدا نکنند.

طبقه بندی یا انواع دستگاه تناسلی مبهم
قبل از شروع به توضیح انواع دستگاه تناسلی مبهم بایستی و حتما جهت اطلاع خوانندگان یادآوری کنیم که انسان شامل ۴۶ کروموزم می باشد که دو تای آنها کروموزومهای جنسی و زناشویی و جنسی خواهند بود که در زنان هر دو کروموزوم جنسی و زناشویی و جنسی X می باشد یعنی فرمول کروموزومی زنان ۴۶ XX می باشد. در مردان یکی از کروموزوم جنسی و زناشویی و جنسی X و همچنین غیره ای Y می باشد یعنی فرمول کروموزومی مردان ۴۶ XY می باشد. هنگام تشکیل جنینی در صورتی که کروموزوم X مادر با کروموزوم X پدر ترکیب می شود، جنین دختر خواهد بود (XX) و همچنین در صورتی که کروموزوم X مادر با کروموزوم Y پدر ترکیب می شود جنین پسر خواهد شد (XY).

بطور کلی دستگاه تناسلی مبهم را به ۵ دسته پهناور و بزرگ تقسیم می کنند:

• دو جنسی و زناشویی و جنسی کاذب زن
• دو جنسی و زناشویی و جنسی کاذب مرد
• دو جنسی و زناشویی و جنسی واقعی
• مردان XX
• جنس معکوس XY

علل دستگاه تناسلی مبهم
مبحث دستگاه تناسلی مبهم یک مبحث خیلی زیاد مشکل در علم علم پزشکی جدید حتی جهت پزشکان می باشد و همچنین معدود پزشکانی خواهند بود که بعدها در باره تشخیص و همچنین درمان دستگاه تناسلی مبهم کار می کنند. جهت درک و همچنین فهم علل دستگاه تناسلی مبهم، بایستی مختصری از تکامل جنین توضیح داده می شود، باز مبحث جنین شناسی در علم علم پزشکی جدید از مباحث مشکل محسوب می می شود.

در ارتباط و رابطه با جنس اشخاص دو اصطلاح وجود دارد: ژنوتیپ و همچنین فنو تیپ. ژنوتیپ نشان دهنده جنس ژنی انسان می باشد و همچنین با توجه به نوع کروموزومها مشخص می می شود مثلا در صورتی که آزمایش بکنیم و همچنین فردی XY باشد می گوئیم که ژنوتیپ او همچنین مردانه می باشد و همچنین در صورتی که XX باشد می گوئیم که ژنوتیپ آن فرد مخصوص زنان و دختران جوان می باشد. فنوتیپ آن هم ظاهر اشخاص می باشد، در صورتی که فردی ظاهر مردانه داشته باشد می گوئیم که فنوتیپ مردانه دارد و همچنین در صورتی که فردی ظاهر مخصوص زنان و دختران جوان داشته باشد، می گوئیم که فنوتیپ او همچنین مخصوص زنان و دختران جوان می باشد.

در حالت طبیعی فنوتیپ بایستی و حتما متناسب ژنوتیپ باشد. یعنی در صورتی که فردی XY می باشد بایستی و حتما فنوتیپ او همچنین مردانه و همچنین در صورتی که فردی XX می باشد بایستی و حتما فنوتیپ او همچنین مخصوص زنان و دختران جوان باشد. در تعدادی از بیماریهای دستگاه تناسلی مبهم آن امر اتفاق نمی افتد که مثالهای آنها بعدا آورده می شوند.

جنس جنین از نظر فنوتیپی تا دو ماهگی غیر قابل تشخیص می باشد. اعضاء جنسی و زناشویی و جنسی مردان و همچنین زنان در دوران جنینی از یک نوع بافت مشتق می شوند و همچنین آنکه آن اعضاء جنسی و زناشویی و جنسی به شکل مرد یا زن افتراق شوند، بستگی به کروموزومهای جنسی و زناشویی و جنسی دارد. در روی کروموزوم Y یک ناحیه ای وجود دارد که سبب تکامل بیضه شده و همچنین بیضه با ترشح هورمون تستوسترون سبب افتراق دستگاه تناسلی خارجی به شکل پسر می می شود.

در صورتی که جنینی فاقد هورمون تستوسترون باشد، حتی در صورتی که ژنوتیپ آن هم XY باشد (یعنی پسر) باز به شکل دختر بدنیا خواهد آمد. در صورتی که یک جنینی از نظر ژنتیکی پسر باشد ولی فاقد هورمون مردانه باشد، شامل دستگاه تناسلی مبهم خواهد بود. بر عکس در صورتی که ژنوتیپ جنینی XX باشد (دختر) ولی بنا به عللی در داخل رحم در معرض هورمون مردانه قرار گیرد (مثلا مادرش در حین حاملگی دارو مصرف کند) مبتلا به دستگاه تناسلی مبهم خواهد بود. اختلال در تعداد کروموزومهای جنسی و زناشویی و جنسی (کروموزومهای X و همچنین Y ) نیز می تواند منجر به دستگاه تناسلی مبهم می شود، مثلا ۴۵ X یا ۴۷ XXY.

علل دستگاه تناسلی مبهم در جنینی که از نظر ژنتیکی دختر می باشد:
• پرکاری مادرزادی غده فوق کلیه که در آن هم غدد فوق کلیه مقادیر بسیاری هورمون مردانه تولید کرده و همچنین سبب دستگاه تناسلی مبهم در نوزاد دختر می شوند.
• قرار گرفتن نوزاد در معرض هورمونهای مردانه در داخل رحم: بعضی از داروها سبب تولید هورمونهای مردانه در بدن می شوند و همچنین یا آنکه خودشان خاصیت هورمون مردانه دارند. در صورتی که آن داروها در دوران حاملکی توسط مادر مصرف شوند خطر تولد نوزاد دختر با دستگاه تناسلی مبهم وجود دارد. به عنوان مثال می قدرت از پروژسترون نام برد که اکثرا توسط خانمها در اوایل حاملگی جهت پریود شدن تزریق می می شود. در صورتی که خانمی حامله باشد با تزریق پروژسترون پریود نخواهد شد ولی خطر تولد نوزاد دختر با دستگاه تناسلی مبهم وجود دارد. پروژسترون خاصیت هورمون مردانه دارد.

علل دستگاه تناسلی مبهم در جنینی که از نظر ژنتیکی پسر می باشد:
• اختلال در تکامل بیضه
• سندرم عدم حساسیت به هورمون تستوسترون: جهت اطلاع خوانندگان محترم، هورمون تستوسترون بخودی خود فاقد اثر می باشد. آن هورمون بایستی و حتما در روی گیرنده های مخصوص هورمون تستوسترون در روی سلولها نشسته و همچنین سبب تاثیر خود می شود. بنابراین در صورتی که فردی فاقد گیرنده هورمون تستوسترون باشد و همچنین یا گیرنده هورمون تستوسترون به آن هورمون پاسخ ندهد، علی رغم وجود مقادیر کافی هورمون تستوسترون در بدن جنین پسر، او همچنین مبتلا به دستگاه تناسلی مبهم خواهد شد.

در صورتی که جنین پسری مبتلا به عدم حساسیت کامل به هورمون تستوسترون باشد، کاملا شکل مخصوص زنان و دختران جوان خواهد داشت. اینگونه افرادیکه از نظر ژنوتیپ مرد خواهند بود ولی از نظر فنوتیپ کاملا زن خواهند بود گاها سبب ساخته یا ایجاد مشکل می شوند.

• فقدان آنزیم ۵ آلفا ردوکتاز: دستگاه تناسلی خارجی بدن تحت تاثیر هورمون دی هیدروتستوسترون شکل می گیرد و همچنین ابتدا بایستی و حتما هورمون تستوسترون در بدن توسط آنزیم ۵ آلفا ردوکتاز تغییر پیدا کردن به دی هیدروتستوسترون می شود تا بتواند سبب تکامل دستگاه تناسلی خارجی مردانه می شود.

هورمون دی هیدروتستوسترون عامل ریزش مو در مردان و همچنین زنان می باشد. زیرا و به درستی که زنان مقادیر خیلی کمی از آن هورمون را دارند هیچوقت دچار طاسی نمی شوند. اخیرا چند سالی می باشد که جهت جلوگیری از ریزش مو داروئی تجویز می می شود که با مهار کردن فعالیت آنزیم ۵ آلفا ردوکتاز مقدار و اندازه و میزان هورمون دی هیدروتستوسترون خون را کاهش داده و همچنین سبب کاهش ریزش مو می شوند.

آن دارو هم توسط مردان و همچنین هم توسط زنان بهره بری و استفاده می می شود و همچنین بهره بری و استفاده از آن هم خیلی زیاد رایج می باشد. در صورتی که خانمی در دوران حاملگی آن دارو را مصرف کند خطر تولد جنین پسر با دستگاه تناسلی مبهم وجود دارد.

عوامل خطر زا جهت ابتلا به دستگاه تناسلی مبهم: عوامل خطر زا عواملی خواهند بود که یک فرد را اکثرا و بیشتر از جمعیت عادی در معرض ابتلا به یک بیماری خاص قرار می دهد. مهمترین عامل خطر زا جهت ابتلا به دستگاه تناسلی مبهم، وجود سابقه فامیلی می باشد.

در صورتی که در خانواده ای سابقه فامیلی موارد زیر وجود داشته باشند، خطر داشتن نوزاد با دستگاه تناسلی مبهم در آن هم خانواده اکثرا و بیشتر می باشد:

• مردن و مرگ با علت نامعلوم در دوران شیرخوارگی

• ناباروری در خانم و همچنین یا فقدان پریود در خانم همراه با افزایش موهای صورت: هر خانمی مبتلا به افزایش شدید موهای صورت باشد بایستی و حتما قبل از اقدام به حاملگی تحت بررسیهای مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری و همچنین درمان قرار گیرد.

• اختلالات دستگاه تناسلی

• اختلال در تکامل فیزیکی در هنگام بلوغ

• پرکاری مادرزادی غده فوق کلیه

در صورتی که هر مرد یا زنی یکی از موارد بالا در فامیل آنها وجود داشته باشد، بایستی و حتما قبل از بچه دار شدن با پزشکان مشورت نماید.

عوارض دستگاه تناسلی مبهم:
دستگاه تناسلی مبهم می تواند عوارض زیاد و همچنین خطیری را به همراه داشته باشد، دو تا از مهمترین آن عوارض عبارتند از:

• ناباروری: در تعدادی از موارد دستگاه تناسلی مبهم امکان باروری وجود دارد و همچنین در تعداد بسیاری نیز فرد میتلا بچه دار نخواهد شد.

• سرطان: وجود دستگاه تناسلی مبهم خطر بعضی از سرطانها را اکثرا و بیشتر می کند.
تشخیص علت دستگاه تناسلی مبهم: تشخیص علت دستگاه تناسلی مبهم از آن نظر مهم می باشد که پزشک می تواند در مورد درمان و همچنین نیز مشخص کردن جنس نوزاد اراده و تصمیم راسخ بگیرد.

جهت تشخیص دقیق علت دستگاه تناسلی مبهم از تستهای زیر بهره بری و استفاده می می شود:
• مقدار و اندازه گیری مقدار و اندازه و میزان هورمونها در خون
• آزمایش تجزیه کروموزوم جهت مشخص کردن ژنوتیپ نوزاد (آنکه XY می باشد یا XX)
• سونوگرافی از شکم و همچنین لگن جهت پیدا کردن رحم، بیضه های نزول نکرده و همچنین پروستات
• رادیوگرافی جهت مشخص شدن آناتومی دستگاه تناسلی
نشانه ها و علائم بالینی: همانطور که از اسم آن بیماری بر می آید، آن نوزادان شامل دستگاه تناسلی مبهم خواهند بود.

نوزادان مبتلا به دستگاه تناسلی مبهم ممکن می باشد یک یا چند تا از نشانه ها و علائم زیر را داشته باشند:
• کلیتوریس پهناور و بزرگ شده که اکثرا و بیشتر شبیه آلت تناسلی پسران جوان می باشد.
• سوراخ مجرای ادرار در حالت طبیعی در زیر کلیتوریس می باشد ولی در نوزادن مبتلا به دستگاه تناسلی مبهم می تواند در بالا، داخل و همچنین یا زیر کلیتوریس قرار گیرد.
• لبهای دستگاه تناسلی دخترک های جوان و ازدواج نکرده ممکن می باشد بهم دیگر متصل شده و همچنین شبیه کیسه بیضه در پسران جوان شوند.
• بیضه های نزول نکرده

مشخص کردن جنس نوزاد مبتلا به دستگاه تناسلی مبهم: مشخص کردن جنس اهمیت فوق العاده بسیاری دارد و همچنین سرنوشت بعدی نوزاد را رقم می زند. تععین جنس نامناسب کودک را در بزرگسالی مواجه با معظلات و مسائل و مشکلات عدیده می کند. خانواده های ایرانی دوست دارند بلافاصله جنس بچه خود را پسر تلقی کرده و همچنین اسم پسر بر روی نوزاد بگذارند. مشخص کردن جنس نوزاد مبتلا به دستگاه تناسلی مبهم بدون بررسی کردن و همچنین مشورت با پزشکان خبره اشتباه محض می باشد.

پزشک با توجه به عوامل زیر جنس نوزاد را مشخص می کند:

•  ژنوتیپ نوزاد

• چگونگی آناتومی

• چگونگی باروری در بعدی

• چگونگی عملکرد جنسی و زناشویی و جنسی در بعدی

معمولا در عرض چند روز می قدرت جنس نوزاد را مشخص ساخت ولی گاهی آن امر مشکل می است و خواهد بود.درمان آن نوزادان با تجویز دارو و همچنین اعمال جراحی که اکثرا پیچیده خواهند بود، می باشد

در مورد دستگاه تناسلی مبهمدستگاه تناسلی مبهمدو جنسی و زناشویی و جنسی کاذب زندو جنسی و زناشویی و جنسی کاذب مرددو جنسی و زناشویی و جنسی واقعیمردان XX

مطالبی راجع به اختلال در دستگاه تناسلی جنین در تاریخ ۲۵ February 2016 | 9:36 pm نشر یافته شده شده می باشد

No votes yet.
Please wait...

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دلیل خودارضایی در زنان متاهل

دلیل خودارضایی در زنان متاهل |دلیل خودارضایی در زنان متاهل از ونوشه| خودارضایی یک عادت …