خانه / مقالات / پرداخت اینترنتی

پرداخت اینترنتی

این پژوهش کاربردی در استان تهران با توجه به اطلاعات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان انجام پذیرفت. نتایج پژوهش که از
طریق مطالعه ۴۰۰ نفراز مراجعین به وب سایت و درگاه پرداخت اینترنتی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان جهت خرید الکترونیکی
به دست آمده است، بیانگر تاثیر مثبت متغیرهای قابلیت اعتماد، امنیت، قابلیت دسترس و نگرانی ی و پاسخدهی بر کیفیت خدمات شرکت تجارت


سامانه پرداخت

سامانه درگاه پرداخت,سامانه الکترونیکی,سامانه پرداخت الکترونیک,سامانه پرداخت اینترنتی,سامانه پرداخت

الکترونیک پارسیان می باشد.
برای آزمون تمامی فرضیه ها از رگرسیون لجستیک استفاده شد. ابتدا با محاسبه نیکویی برازش مـدل لجستیک (کمتر از ۰٫۰۵ ) مناسب
بودن مـدل رگرسیونی مورد تأییدقرار گرفت.
کلیه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات انجام شده پیشین همخوانی دارد. با توجه به اینکه سطح معنیداری بدست آمده جهت ضریب
قابلیت اعتماد کمتر از ۰٫۰۵ بود، متغیر قابلیت اعتماد در مد باقی ماند به خوب ی تغییرات متغیر کیفیت خدمات را تبیین نمود.
یعنی، قابلیت اعتماد به وب سایت بر کیفیت خدمات ارائه شده از وب سایت و درگاه پرداخت اینترنتی شرکت تجارت الکترونیک
پارسیان اثر گذار است.
سطح معنیداری بدست آمده جهت ضریب امنیت نیز کمتر از ۰٫۰۵ به دست آمد، و بنابرای ن متغیر امنیت نیز در مـدل باقی ماند. یعنی،
امنیت بر کیفیت خدمات ارائه شده از وب سایت و درگاه پرداخت اینترنتی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان تاثیر گذار است.
سطح معنیداری بدست آمده برای ضریب قابلیت دستیابی کمتر از ۰٫۰۵ می باشد، که نشان میدهد، این متغیر نیز در مـدل باقی
میماند تغییرات متغیر وابسته یعنی، کیفیت خدمات را تبیین میکند. در نتیجه قابلیت دستیابی بر کیفیت خدمات ارائه شده از وب
سایت درگاه پرداخت اینترنتی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان تاثیر گذار است.
با توجه به اینکه سطح معنیداری بدست آمده برای ضریب جواب دهی و انجام کار کمتر از ۰٫۰۵ به دست آمد، متغیر پاس خدهی و انجام
کار نیز در مدل باقی مانده و قسمت ی از تغییرات متغیر وابسته یعنی، کیفیت خدمات را تبیین نمود. در نهایت باید گفت، جواب دهی و
انجام کار وب سایت بر کیفیت خدمات ارائه شده از وب سایت و درگاه پرداخت اینترنتی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان تاثیر گذار می –
باشد.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

خرید لباس جدید تیم ملی ایران

خرید لباس جدید تیم ملی ایران خرید ست لباس تیم ملی ایران ۲۰۱۶,لباس تیم ملی …